Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom portálu SMART magazín je spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť NAY“ alebo „prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Prevádzkovateľ vymenoval za svojho zodpovedného zástupcu Tomáša Skladaného, e-mailová adresa dpo@nay.sk, telefónne číslo 02 49449100 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 0850 111 444 (kontakt na call centrum).

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov je udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

V zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

2.1. Zasielanie marketingovej komunikácie formou e-mailového newsletteru

Vyplnenie a odoslanie formuláru pre odber pravidelného newsletteru je považované za súhlas pre zasielanie správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas sa udeľuje až do odvolania, pričom odkaz pre zrušenie alebo zmenu odberu newsletteru je prítomný na konci každej doručenej správy.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania newsletteru a marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu je zabezpečované službou MailerLite, ktorej stanovisko k ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.mailerlite.com/legal/security-statement.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

2.2. Personalizácia marketingovej komunikácie

Spoločnosť NAY tvorí na základe osobných údajov najviac v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy, histórie objednávok a online identifikátorov profil zákazníka. Tento profil zákazníka je tvorený pre účely zasielania (resp. zobrazovania) relevantných, personalizovaných reklamných oznámení. Spoločnosť NAY používa takýto profil zákazníka pre účely zatriedenia ľudí s podobným profilom (t.j. zákazníkov v rámci špecificky určeného segmentu) do jednotlivých skupín v rámci konkrétnej marketingovej kampane.

Vytvorenie profilu zákazníka a následné tvorenie skupín zákazníkov s podobným profilom (t.j. segmentácia zákazníkov) umožňuje spoločnosti NAY cielenie reklamných oznámení s ohľadom na reálne potreby zákazníka, čím zamedzuje prípadom, kedy sa zákazníkom zobrazujú alebo sú zasielané reklamné oznámenia, ktoré by mohol zákazník potenciálne vyhodnotiť ako nevyžiadané alebo neadresné.

Zasielanie, resp. zobrazovanie týchto reklamných oznámení prebieha automatizovaným spôsobom, pričom na zabezpečenie takéhoto zasielania, resp. zobrazovania, je spracúvaný profil zákazníka (najviac v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy, histórie objednávok a online identifikátorov) a jeho kontaktné údaje (najviac v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa).

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

3. Použitie cookies a nástrojov pre analýzu návštevnosti

Cookies sú malé textové súbory ukladané do zariadenia používateľa pri návšteve webovej stránky, primárne používané na zlepšenie používateľského zážitku a ukladanie nastavení a preferencií.

Táto stránka využíva ako vlastné cookies (first-party cookies) tak i cookies tretích strán (third-party cookies), pre účely optimalizácie používateľského zážitku a umožnenie analýzy návštevnosti použitím externých nástrojov a služieb. Úroveň, v akej môže stránka počas návštevy využívať cookies, je plne v kontrole používateľa, či už priamym nastavením v zariadení, prehliadači, alebo prostredníctvom nasledovného odkazu – Nastavenie cookies

Na stránke je využívaný nástroj Google Analytics, webová analytickú službu spoločnosti Google Inc. (“Google”). Google Analytics používa cookies pre umožnenie analýzy používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky sú ukladané na serveri Google v USA Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na stránkach portálu a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky. IP adresa používateľa je zaznamenaná v pseudoanonymizovanom tvare a v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami spoločnosti Google, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa.

Zber dát môže používateľ deaktivovať príslušným nastavením prehliadača, inštaláciou modulu pre prehliadač, alebo prostredníctvom odkazu „Nastavenie cookies“ a odmietnutím cookies v úrovni „Analytické“. Bližšie informácie ohľadne podmienok používania a ochrany dát nájdete na stránkach https://policies.google.com/?hl=sk a https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.

Spoločnosť NAY je prítomná aj na sociálnej sieti Facebook, kde je prevádzkovateľom stránky SMART magazín a Facebook Ireland Ltd. je prevádzkovateľom sociálnej siete. Podľa čl. 26 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Facebook Ireland Ltd. (1. prevádzkovateľ) a NAY a.s. (2. prevádzkovateľ) sú spoločnými prevádzkovateľmi, ktorí spracúvajú štatistické údaje (súhrnné údaje o návštevníkoch) Facebook stránky SMART magazin.

Facebook Ireland Ltd. poskytuje anonymné štatistické údaje o návštevníkoch Facebook stránky SMART magazin spoločnosti NAY, ktoré sú používané na optimalizovanie Facebook stránky poskytovaním relevantnejšieho obsahu návštevníkom, na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. (1f) o GDPR). Viac informácií ohľadom vyrovnaných zodpovedností spoločností Facebook Ireland Ltd a spoločnosti NAY spolu s vysvetlením, ktoré údaje sú zhromažďované, ako sú spracúvané, a aké práva majú používatelia v tejto súvislosti, nájdete na stránke Dodatok prevádzkovateľa k štatistikám stránky a v Zásadách používania údajov na Facebooku.

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti NAY:

5. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.